پست های برچسب زده شده

بخاری گلخانه

محاسبۀ نیاز حرارتی گلخانه‌ها

تابش خورشید در روز توسط گیاهان، خاک و تجهیزات گلخانه به صورت نور و امواج الکترومغناطیسی جذب می‌شود. سپس آن ها دوباره این تابش را به بیرون منتقل می کنند. این حرارت جذب شده توسط اشیا در شب و در دماهای پایین‌تر از آنها منتشر می‌شود و با طول موج بزرگتر ساطع می‌شود که از پلی اتیلن عبور کرده، ولی از شیشه خارج نمی‌شود. گرفتن پرتوهایی با طول موج کوتاه و ساطع کردن پرتوهایی با طول موج بلند را اثر گلخانه‌ای گویند. اثر گلخانه‌ای در مورد انواع پوشش متفاوت است. به این معنی که این امواج از پلاستیک خارج می‌شود ولی از شیشه نمی‌تواند خارج شود. چون گلخانه (به ویژه در زمستان) نمی‌تواند همه انرژی مورد نیاز گیاهان را از این طریق جذب کند، بنابراین لازم است تا گلخانه به طریقی گرم شود.

 سیستم گرمایش باید دارای دو ویژگی باشد:
۱- حرارت مورد نیاز در سردترین شب سال را تامین کند.
۲- حرارت را در سراسر گلخانه به صورت یکنواخت پخش کند تا باعث کاهش بیماری‌ها، رشد مناسب گیاه و افزایش کارایی حرارت شود.

مطالعه کامل مقاله در … TavaanaTech